Gia

A Breather and native to Thorodensis.

Description:

Human Rogue, Daring Acrobat

Bio:

Gia

Thorodensis its_flippin_gia